Juridisks paziņojums

Atbildīga par saturu atbilstoši Vācijas mediju pakalpojumu līgumam:
EnviTec Biogas AG
Industriering 10a
49393 Lone (Lohne)
Vācija
Tālr. +49 44 42 / 8016 - 8100
Fakss +49 44 42 / 8016 - 98100
info@envitec-biogas.com
www.envitec-biogas.com

Valde
Olafs fon Lēmdens (Olaf von Lehmden) (valdes priekšsēdētājs)
Jirgens Tēnbrinks (Jürgen Tenbrink)
Jorgs Fišers (Jörg Fischer)

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs
Tobiass Šulcs (Tobias Schulz)

Uzņēmumu reģistrs
Fehtas apgabaltiesa, HRB 201 466
PVN maks. numurs: DE 222 996 646

Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Ar šo EnviTec Biogas AG apliecina, ka attiecīgo tīmekļa vietņu saišu ievietošanas brīdī vietnēs nebija sastopams pretlikumīgs saturs. EnviTec Biogas neietekmē aktuālo un nākotnē gaidāmo attiecīgo vietņu lapu veidošanas procesu, tādēļ ar šo uzņēmums distancējas no jebkāda veida saturiskajām izmaiņām, kuras attiecīgajās lapās radušās pēc minēto saišu ievietošanas.

Preču zīmes
Ja nav norādīts citādi, visas tīmekļa vietnēs izmantotās preču zīmes ir aizsargātas ar preču zīmju tiesībām. Tas īpaši attiecas uz uzņēmumu logotipiem un marķējumiem.

Tiešsaistē pieejamā piedāvājuma saturs
EnviTec Biogas neuzņemas nekāda veida garantijas saistības attiecībā uz nodrošinātās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību vai kvalitāti. Prasījumi par autora saukšanu pie atbildības saistībā ar materiāla vai ideālistiska rakstura zaudējumiem, kas radušies nodrošinātās informācijas vai kļūdainas vai nepilnīgas informācijas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā, pamatā tiks noraidīti, izņemot gadījumus, ja vien nav pierādījumi par EnviTec Biogas apzinātu vai rupji nolaidīgu rīcību. Visi piedāvājumi ir nesaistoši. EnviTec Biogas AG saglabā tiesības bez īpaša brīdinājuma veikt grozījumus, papildinājumus lapu daļās vai visā piedāvājumā vai izdzēst saturu daļēji vai pilnībā, vai arī īstermiņā vai pilnībā pārtraukt publicēšanu. Publikāciju vai tās saturu aizliegts jebkādā veidā mainīt vai daļēji vai pilnībā nodot trešajām personām bez EnviTec piekrišanas.

Attēlu Avoti:
EnviTec Biogas AG
de.fotolia.com (#2112695, #27891611, #13750217, #23759941, #8197610, #30679302, #28313123, #26278196, #12203675, #189859183, #224173880, #12730795, #10889012, #9663597, #209435512, #162871037, #297079738)
www.istockphoto.com (93255600)